Dobrovnik

MISEL DNEVA

"Če versko življenje peša, je gotovo vzrok v pomanjkanju molitve." B. sl. Alojzij Kozar

Božja beseda


Vir: www.hozana.si


Pravila in navodila

NEKAJ NAVODIL IN PRAVIL PRI VEROUKU v VEROUČNEM LETU 2014/2015 V ŽUPNIJI DOBROVNIK

1. VEROUČNA URA. V veroučnem letu 2014/2015 bo veroučna ura trajala 60 minut. Veroučna ura se začenja ob uri, ki je določena na urniku, zato naj bodo veroučenci točni.

2. OPRAVIČILA. Pričakujemo redni obisk verouka. Ob izostankih starši obvestite kateheta osebno ali s pisnim opravičilom. Če gre pri veroučencu za daljše bolezenske težave, je prav, da kateheta pravočasno obvestite oziroma se pridete dogovoriti za nadomestitev veroučnih ur, če je to potrebno. Če kdo v enem letu izostane več kot tretjino ur, se na koncu leta ne oceni ? to leto se mu ne more šteti za uspešno leto verouka.

3. OBNAŠANJE PRI VEROUKU. Tudi pri verouku upoštevamo pravila lepega obnašanja. Za veroučenca, ki bo motil pouk, katehet skupaj s starši poišče ustrezen vzgojni ukrep. V kolikor se bo motenje pouka nadaljevalo, bo otrok izključen iz skupine. K veroučnim uram ne sodijo mobitel in drugi predmeti, ki motijo pouk verouka.

4. OBISK SVETE MAŠE. Sveta maša ni samo del krščanske vzgoje, ampak je višek kristjanovega življenja. Zato je razumljivo, da k rednemu obisku verouka spadajo tudi nedeljska in praznična maša ter še druga bogoslužja kot so šmarnice, križev pot, rožni venec. Otroci naj redno obiskujejo nedeljske svete maše ali v Dobrovniku ali pa na vaseh (Genterovci in Radmožanci). Ker so starši otrokom največji zgled, je prav, da k sveti maši veroučenci prihajajo skupaj z njimi. Vsak mesec bomo imeli družinsko sveto mašo, ki je obvezna za vse veroučence! Po vsaki sveti maši bodo otroci dobili LISTKE, ki jih bodo lepili v Bogoslužni zvezek. Obisk svete maše se bo upošteval pri končnem uspehu ? vsak veroučenec naj bi za uspešno priznanje letnika zbral dve tretjini vseh listkov v veroučnem letu!

5. NALOGE IN SODELOVANJE. Domača naloga je vzpodbuda, da se veroučenec še doma spomni na veroučno vsebino; da tudi med tednom misli na Boga in da poglobi vrednote, ki jih je spoznal pri veroučni uri. Zato kateheti dajemo naloge in pričakujemo, da jih otroci naredijo. Domače naloge naj dela otrok po možnosti samostojno. Če je potrebno, pa mu naj starši ponudijo pomoč, vendar ne tako, da jim rešujejo domače naloge. Ker želimo narediti veroučne ure zanimive, vključujemo sodelovanje otrok že pri urah. Ravno tako pa dobijo kakšno posebno nalogo za sodelovanje bodisi v cerkvi bodisi na kakšni drugi prireditvi z namenom, da bi bili bolj motivirani in da bi spoznali čim več lepega. Podobno vlogo imajo dobrodelne akcije, ki se jim priključujemo.

6. USPEŠNO ZAKLJUČENO VEROUČNO LETO. Veroučencu se veroučno leto prizna za uspešno, če je pozitivno ocenjen iz obiska (glej tč. 1), sodelovanja, znanja, domačih nalog in je redno prihajal k svetim mašam (glej tč. 4). Kdor je negativno ocenjen oziroma ni ocenjen, mu letnika ne priznamo (glej tč. 7).

7. NEOCENJENI VEROUČENCI V PRETEKLEM VEROUČNEM LETU. Tisti veroučenci, ki so bili neocenjeni ob koncu preteklega veroučnega leta, se v novem veroučnem letu vpišejo v tisti razred, v katerem so bili neocenjeni! Tako ne napredujejo v višji razred. V višji letnik lahko napredujejo le, če obiskujejo še tisti razred, v katerem so bili neocenjeni.

8. COPATI. V učilnici so vsi veroučenci v copatih. Prosim, da otroci s seboj prinašajo tudi copate!

9. VEROUČNO SPRIČEVALO. Vsak veroučenec mora do konca osnovnošolskega verouka imeti spričevalo. Dogaja se, da ga izgubi, založi ? v tem primeru mu katehet napiše dvojnik.

10. VEROUČNE KNJIGE IN DELOVNI ZVEZEK. Veroučenci 1. in 2. razreda potrebujejo delovni zvezek. Veroučenci od 3. do 6. razreda potrebujejo veroučno knjigo (učbenik) in delovni zvezek, priporoča pa se Sveto pismo (obe zavezi). Birmanci (8. in 9. razred) pa potrebujejo veroučno knjigo (učbenik), delovni zvezek (vse za 8. razred) in Sveto pismo (obe zavezi). Poleg tega naj ima vsak veroučenec tudi en zvezek in posebno mapo, kjer bo shranjeval delovne liste, ki jih bo dobival pri verouku.

11. SREČANJA ZA STARŠE. Katehetje prosimo starše, da z nami sodelujete. Le tako bo trud za vzgojo obrodil dobre sadove. Zato vas prisrčno vabimo med veroučnim letom na redna srečanja. Srečanja se poskušajta udeležiti oba starša (predvsem to pričakujemo od tistih, katerih otroci se v tekočem veroučnem letu pripravljajo na zakramente (obhajilo in birma))! Vedno pa imate možnost za individualni pogovor.

12. DUHOVNE VAJE ZA VEROUČENCE. Med veroučnim letom bodo vsi veroučenci opravili duhovne vaje. Od 1. do 7. razreda bodo duhovne vaje potekale v Jakobovem domu. Duhovne vaje se bodo začele v petek zvečer in se bodo zaključile v soboto popoldan s sveto mašo. Pripravniki na sveto birmo pa se bodo udeležili duhovnih vaj v Veržeju, ki bodo trajale od petka zvečer do nedelje popoldan (zaključimo s skupno sveto mašo).

13. PRVO SVETO OBHAJILO. K prvemu svetemu obhajilu gredo otroci tretjega razreda, v kolikor so redno obiskovali verouk od prvega do tretjega razreda in če starši sodelujejo pri pripravi (sestanki, duhovne obnove, sveta maša). Priprave za otroke so v okviru rednega verouka in v nekaj dodatnih srečanjih, ki so za vsa obvezna. V pripravo se aktivno vključijo tudi starši. Pred prvim svetim obhajilom se starši in otroci udeležijo duhovne obnove (Veržej ali Kančevci).

14. PRIPRAVA NA SVETO BIRMO. Na zakrament svete birme se v letošnjem veroučnem letu pripravljajo veroučenci 7. in 8. razreda. K zakramentu svete birme lahko pristopijo samo tisti veroučenci, ki so vsa leta redno obiskovali verouk in v pripravi skupaj s starši (sestanki, duhovne obnove in sveta maša) dejavno sodelujejo. Poleg rednega verouka in obiska svete maše se bodo enkrat mesečno udeležili birmanskih skupin (trajajo dve šolski uri) ter med letom opravili duhovne vaje (Veržej ali Kančevci).

15. PRIPOROČAMO ZA BRANJE: MAVRICA: Mavrica je revija za otroke. V njej lahko najdete zanimive zgodbe, opis kakšnega svetnika. Mavrica pomaga otroku rasti v veselega, pogumnega in samozavestnega kristjana in človeka, zato jo priporočamo.

NÉHÁNY ÚTMUTATÓ ÉS SZABÁLY A 2014/2015-ös HITTANÉVBEN DOBRONAKON

1. HITTANÓRA. A 2014/2015 hittanévben a hittnóra időtartama 60 perc lesz. Az óra az órarenden meghatározott időben kezdődik, ezért kérem legyenek a gyerekek pontosak.

2. IGAZOLÁSOK. Elvárt a hittan rendszeres látogatása, hiszen a hittanos csak így fejezheti be sikeresen a hittanévet. Hiányzáskor a szülők értesítsék a hitoktatót személyesen vagy írásos igazolással. Ha a hittanos esetében hosszabb egészségügyi gondokról van szó, fontos, hogy a hitoktatót is időben értesítik, ill. szükség esetén megbeszéljük az órák pótlását. Amennyiben valaki az óraszám egyharmadánál többet hiányzik, azt az év végén nem osztályozzuk. Az adott évet nem számíthatjuk sikeresen befejezettnek.

3. VISELKEDÉS A HITTANÓRÁKON. A hittanórákon is érvénysek az illendő viselkedés szabályai. A hittanórán túlzottan zavaró gyerek viselkedése esetében a hitoktató a szülőkkel közösen keres megfelelő megrovást. Amennyiben a zavaró viselkedés folytatódik, a gyereket kizárjuk a hittantól. A hittanórán nem kívánt a mobiltelefon és hasonló zavaró tárgyak használata.

4. SZENTMISÉK LÁTOGATÁSA. A szentmise nem csak a vallásos nevelés része, hanem a keresztény ebmer életének a csúcspontja. Ezért fontos, hogy a rendszeres hittanlátogatáshoz hozzá tartozik a vasárnapi és ünnepi szentmise, valamint egyéb istentiszteletek, mint a májusi ájtatosság, a keresztúti ájtatosság, rózsafüzér. A gyerekek látogassák rendszeresen a vasárnapi szentmiséket Dobronakon, vagy a falvakban (Göntérháza, Radamos). Mert a szülők a gyermekek legelső példaképei, ezért helyes, hogy a szentmisét is együtt látogassák. Minden hónapban családi szentmise lesz, amely kötelező minden hittanosnak! Minden szentmise után a gyerekek LAPOCSKÁKAT kapnak, amelyeket a Liturgikus füzetbe ragasztanak. A szentmise látogatása hittanév végi osztályzat része. Minden hittanosnak az eredményes hittanévzáráshoz legalább az összes lapocska két harmadát kell összegyüjtenie.

5. FELADATOK ÉS KÖZREMŰKÖDÉS. A házi feladat késztetés arra, hogy a hittanos otthon megismétli az órán tanultakat; hogy hét közben is gondol Istenre, és hogy elmélyíti azokat az erkölcsi értékeket, amelyeket a hittanórán ismert meg. Ezért adunk fel hittanoktatók házi feladatokat és elvárjuk, hogy a gyerekek azokat meg is oldják. A házi feladatokat lehetőség szerint a gyerekek önállóan oldják meg. Ha szükséges, a szülők segítsenek nekik, de ne olyan formában, hogy helyettük oldják meg a feladatokat. Mivel a hittanórákat érdekesnek szeretnénk tenni, már az órákon is bekapcsoljuk a gyerekeket a munkába. Ezért kapnak néha külön feladatokat is, hogy vagy a templomban, vagy más rendezvényen is közreműködjenek, mégpedig azzal a céllal, hogy motiváltabbak legyenek és egyre több szép dolgot megismerjenek. Hasonlóak a jótékonysági akciók is, amelyekben közreműködünk.

6. SIKERESEN BEFEJEZETT HITTANÉV. A hittanév akkor lesz sikeresnek elismerve, ha a gyerek pozitív osztályzatot kap a hittanóra látogatásából, tudásból, közreműködésből, házi feladatok elvégzéséből és a szentmise látogatásából. Amennyiben negatív az osztályzata, vagy nincs leosztályozva, a hittanévet nem ismerjük el.

7. OSZTÁLYOZATLAN HITTANOSOK A TAVALYI TANÉVBEN. Azok a hittanosok, akik a tavalyi hittanév végén osztályozatlanok voltak, az új hittanévben abba az osztályba iratkoznak, amelyben osztályozatlanok voltak! Így nem jutnak tovább a felső osztályba. A következő osztályba csak akkor juthatnak, ha látogatják azt az osztályt is, amelyben nem voltak leosztályozva.

8. PAPUCSOK. A hittanteremben a hittanosok papucsban járnak. Kérem, hogy a gyerekek hozzanak magukkal mindig papucsot.

9. HITTANOS ÉRTESÍTŐ. Minden hittanosnak meg kell hogy legyen a hittanos bizonyítványa az általános iskolás hittani időszakra. Megesik, hogy elveszik, vagy elrakják. Ebben az esetben a hitoktató másolatot készít.

10. HITTANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZETEK. Az 1. és 2. osztályos hittanosok munkafüzetet használnak. A 3-tól 6. osztályig Hittankönyvet és munkafüzetet használnak, javasolt viszont a Biblia használata is (mindkét szövetség). A bérmálkozásra készülő hittanosok (7. és 8. osztály) pedig hittankönyvet, munkafüzetet és Bibliát (mindkét szövetség) használnak. Emellett minden gyereknek legyen egy mappája, ahová a hittanál kapott munkalapokat rakják.

11. SZÜLŐK TALÁLKOZÓI. A hitoktatók kérjük a szülőket, hogy közreműködjenek velünk. Csak így hoz a törekvés gyümölcsöket. Ezért minden szülőt szeretettel várunk a hittanév folyamán a rendes közös találkozókra. Személyes beszélgetésre pedig mindig van alkalom. Kérjük, a találkozókon lehetőleg vegyen részt mindkét szülő (elsősorban az első szent áldozásra és bérmálásra készülő hittanosok szülei). Mindíg pedig lehetőséget nyújtunk az individuális beszélgetésre is.

12. LELKIGYAKORLAT A HITTANOSOK SZÁMÁRA. Hittanév közben minden hittanos lelkigyakorlaton vesz részt. 1.-től 6.-osztályig a lelkigyakorlat a Jakab-otthonban lesz, péntek estétől szombat délutáig, amikor szentmisével fejeződnek be. Azok, akik pedig a bérmálásra készülnek, azok pedig Veržejben vesznek részt lelkigyakorlaton, amely péntek estétől vasárnap délutáig tartanak (szentmisével fejezzük be).

13. ELSŐ SZENT ÁLDOZÁS. Az első szent áldozáshoz azok a harmadikos gyerekek járulnak, akik rendszeresen jártak hittanra első osztálytól kezdve. Az előkészületek a hittanórák keretében és néhány külön, mindenki számára kötelező találkozón folynak. Az előkészületben a szülők is aktívan részt vesznek. Az első szent áldozás előtt a szülők és a gyerekek lelkigyakorlaton vesznek részt (Veržej vagy Kančevci).

14. ELŐKÉSZÜLET A BÉRMÁLÁSRA. Plébániánkban kétévente van bérmálás. A bérmálás szentségét csak azok a hittanosok vehetik fel, akik minden évben rendszeresen jártak hittanra és lelkesen részt vesznek az előkészületekben. Az előkészületekben részt vesznek a szülők és bérmaszülők is. Az idei hittanévben a bérmálásra a 7. és 8. osztályos tanulók készülnek. A rendszeres hittanórák mellett havonta egyszer a bérmálkozók csoportjában találkoznak( időtartama két iskolaóra) és lelkigyakorlaton vesznek részt (Veržej vagy Kančevci).

15. JAVASOLT OLVASMÁNY: MAVRICA. A Mavrica gyerekeknek szóló folyóirat. Benne érdekes történeket, valamely szent életének történetét olvashatják. A Mavrica a gyerekeknek segít a vidám, bátor és jó önbizalmú kereszténnyé válásban, ezért ajánljuk.